در این قسمت می توانید سؤالات و پاسخ های تشریحی آزمون های سال های گذشته را دریافت نمایید.

برای دریافت روی تصویر هر فایل کلیک کنید.

منبع: سایت دکتر حسین زاده اصل www.hoseinzadeh.net

98-7-m-ans
97-11-m
97-2-e
96-7-n
96-7-m
95-12-e
95-6-n-ans
95-6-e-ans
94-11-m-ans
94-5-n-ans
94-5-e-ans
93-8-m-ans
93-3-n-ans
93-3-e-ans
92-9-e
98-7-m
97-11-e
97-2-n-ans
97-2-m-ans
96-7-e-ans
95-12-n-ans
95-6-n
95-6-e
94-11-m
94-5-n
94-5-e
93-8-m
93-3-n
93-3-e
92-9-m-ans
98-7-n-ans
97-11-n
97-2-n
97-2-m
96-7-e
95-12-n
95-12-m-ans
95-6-m-ans
94-11-n-ans
94-11-e-ans
94-5-m-ans
93-8-n-ans
93-8-e-ans
93-3-m-ans
92-9-m
98-7-n
98-7-e
98-7-m-ans
97-2-e-ans
96-7-n-ans
96-7-m-ans
95-12-m
95-6-m
94-11-n
94-11-e
94-5-m
93-8-n
93-8-e
93-3-m
92-9-n